Nawigacja

Wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

RSS News

Przetłumacz stronę


Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 146
· Najnowszy użytkownik: kdtusinski

Imieniny

Imieniny obchodzą: Agnieszka, Jarosław, Nora

FDM


Przetargi
zamówienia publiczne i przetargi firmReklama Google

Extra rabat

Extra rabat dla członków ZO GIG od firmy Geotronics

Przedstawiciel firmy Geotronics Paweł Jakubów w współpracy z Prezesem Oddziału prezentują członkom ZO GIG najnowsze rozwiązania i sprzęt firmy Trimble z rabatem 5%.


Oferta Konica Minolta

Firmy członków

Wzory załączników

Pogoda

Szczecin
Click by zobaczyć prognozę pogody dla Szczecina
Świnoujście
Click by zobaczyć prognozę pogody dla Świnoujścia
Koszalin
Clickby zobaczyć prognozę pogody dla Koszalina
Kołobrzeg
Click zobaczyć prognozę pogody dla Kołobrzegu

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

Statut ZGIG

STATUT
Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej

I. Postanowienia ogólne

Art.1
 1. Zachodniopomorska Geodezyjna Izba Gospodarcza zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu reprezentującą interesy zrzeszonych w niej członków.
 2. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 z późniejszymi zmianami).
Art.2

Izba zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych i geoinformatycznych.

Art.3

Terenem działania Izby jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Art.4

Izba jest osobą prawną z siedzibą w mieście Szczecinie.

Art.5
  Izba używa następujących pieczęci:
 1. pieczęć okrągła z godłem województwa pośrodku i napisem w otoku „Zachodniopomorska Geodezyjna Izba Gospodarcza w Szczecinie”.
 2. pieczęć podłużna z nazwą izby i adresem siedziby.

II. Zadania izby

Art.6
 1. Do zadań Izby należy w szczególności:
 2. reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków ,
 3. wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby,
 4. aktywne uczestnictwo we wszelkich pracach legislacyjnych związanych z problematyką geodezji i kartografii oraz działalności gospodarczej,
 5. ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej, w szczególności norm rzetelnego postępowania oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,
 6. określanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz norm regulujących warunki konkurencji rynkowej,
 7. rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby, w szczególności informacji finansowo-ekonomicznej i marketingowej,
 8. organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,
 9. dokształcenie i doskonalenie zawodowe członków oraz kadr pracowniczych członków Izby,
 10. uczestniczenie w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej członków Izby,
 11. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygnięcia sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,
 12. wykonywanie innych zadań określonych przez organy statutowe.
Art.7
  Izba realizuje swoje zadania statutowe przez:
 1. współpracę z organami władzy, administracji rządowej i samorządowej , oraz organizacjami pozarządowymi i gospodarczymi w realizacji przedsięwzięć ważnych dla życia gospodarczego kraju, a w szczególności współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez członków Izby,
 2. delegowanie przedstawicieli do organów doradczych administracji państwowej i władz samorządowych oraz uczestnictwo przedstawicieli Izby w pracach legislacyjnych dotyczących problematyki geodezji i kartografii, w tym opiniowanie projektów rozwiązań prawnych, wiążących się bezpośredni albo pośrednio z zagadnieniami geodezji i kartografii oraz działalności gospodarczej,
 3. inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii w zakresie nowych regulacji prawnych związanych z działalnością gospodarczą członków Izby,
 4. prowadzenie doradztwa prawnego, ekonomicznego i organizacyjnego w zakresie związanym z działalnością gospodarczą członków Izby,
 5. prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej oraz organizacja imprez służących kontaktom zawodowym:
 6. zorganizowanie i prowadzenie banku informacji zgodnie z potrzebami członków:
 7. opracowanie okresowych analiz działalności gospodarczej członków Izby, przedkładanie odpowiednim władzom wniosków wypływających z tych analiz oraz współdziałanie w ich realizacji,
 8. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi i innymi organizacjami samorządowymi zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 9. tworzenie warunków dla postępowania mediacyjnego i polubownego między członkami Izby,
 10. udzielanie na życzenie członka Izby opinii i rekomendacji odnośnie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
 11. ustanawianie przedstawicielstw Izby oraz zatrudnienie pracowników, ekspertów i rzeczoznawców do wykonania zadań statutowych,
 12. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 13. podejmowanie i prowadzenie akcji protestacyjnych,
 14. ustanawianie ekspertów w dziedzinie geodezji i kartografii.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art.8
 1. Członkami izby mogą być prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie lub częściowo w zakresie usług geodezyjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych oraz geoinformatycznych osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Osoby fizyczne , będące członkami Izby, wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika.
 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wykonują swoje prawa i obowiązki przez swój organ lub pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka. Izba nie posiada uprawnień władczych a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.
 4. Izba nie posiada uprawnień władczych a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.
Art.9
  Członkowie Izby mają prawo do:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,
 2. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
 3. pełnej informacji o pracach Izby,
 4. korzystanie z pomocy i świadczeń Izby,
 5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby,
 6. uczestniczenie w posiedzeniach organów Izby, na których rozpatrywane są sprawy ich dotyczące,
 7. korzystania ze znaku firmowego Izby według zasad określonych przez organy Izby,
 8. korzystania z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności członków, a w szczególności z doradztwa prawnego, technicznego, organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego.
Art.10
  Członkowie Izby zobowiązani są do:
 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów wydanych na jego podstawie oraz uchwał władz Izby,
 2. uczestniczenia w pracach Izby:
 3. udziału w realizacji celów statutowych Izby,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich,
 5. przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.
Art.11
 1. Założyciele Izby stają się jej członkami z chwilą wpisania Izby do rejestru.
 2. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Rady Izby, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji członkowskiej oraz opinii polecającej dwóch członków Izby. Nie dotyczy to członków założycieli.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż ubiegający się o członkostwo nie spełnia wymogów statutowych, Rada Izby zawiadamia go o tym na piśmie , informując o możliwości odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 4. Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:
  1. wystąpienia z Izby zgłoszonego na piśmie Radzie Izby za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
  2. wykreślenia z listy członków z powodu utraty statutowych wymogów członkostwa,
  3. wykluczenia z Izby uchwałą Rady z powodu:
   • nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu lub gdy dalsze jego członkostwo nie da się pogodzić z celami Izby lub godzi w jej dobre imię,
   • nierzetelności członka w interesach,
   • nieuczciwej konkurencji:
   • rozmyślnego działania na szkodę innych członków Izby.
  4. niepłacenia składki przez kolejne 3 miesiące.
 5. Od decyzji Rady Izby o skreśleniu oraz o wykluczeniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji lub uchwały.
 6. Członek Izby może być zawieszony w swoich prawach uchwałą Rady Izby, jeśli podstawy do jego wykluczenia wymagają postępowania wyjaśniającego.

IV. Organy izby, tryb wyboru i okresy kadencji

Art.12
 1. Organami Izby są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Rada Izby,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Zebranie Grupy Członkowskiej.
 2. Kadencja Organów Izby trwa 4 lata. Funkcje członka organów Izby można sprawować wielokrotnie.
 3. Uchwały kolegialnych organów Izby podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów.
 4. Głosowanie tajne zarządza prowadzący obrady na wniosek co najmniej 1/5 osób biorących udział w posiedzeniu.
 5. Uchwały Rady w sprawie wykluczenia członków, wymagają obecności co najmniej 2/3 składu organu.
 6. Wybory do organów Izby dokonywane są w głosowaniu tajnym większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
 7. Szczegółowe zasady wyboru organów Izby określa uchwalona przez Walne Zgromadzenie Izby ordynacja wyborcza. Nie dotyczy to wyboru pierwszych władz Izby.
 8. Działalność w organach Izby opiera się na społecznej pracy przedstawicieli jej członków. Rada Izby w zależności od potrzeb i możliwości finansowych określa zasady zwrotu kosztów z tytułu uczestnictwa w pracach organów Izby.

V. Walne zgromadzenie

Art.13
 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie obraduje na zasadach określonych w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia.
Art.14
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę Izby co rok w drugim kwartale danego roku.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Rada Izby obowiązana jest zawiadomić wszystkich członków na 2 tygodnie przed terminem poprzez wysłanie zawiadomień pisemnych, pocztą elektroniczną lub faksem.
 3. Każdy członek może w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia wnioskować o uzupełnienie porządku obrad.
Art.15
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Rady Izby, bądź na wniosek 1/5 członków Izby. Występujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby winni określić sprawy, które mają być przedmiotem obrad.
 2. Powiadomienie członków dokonuje się zgodnie z art. 14 ust.2 statutu
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Art.16
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. zatwierdzanie porządku obrad i uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Izby,
 2. uchwalanie programu działalności Izby,
 3. wybór i odwołanie Prezesa Izby,
 4. wybór i odwołanie członków Rady Izby,
 5. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę Izby,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i bilansu Izby,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie,
 9. uchwalanie statutu, ordynacji wyborczej oraz innych regulaminów określających działalność Izby, a także dokonywanie w nich zmian,
 10. ustalenie wysokości składek członkowskich,
 11. rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Izby odmawiającej przyjęcia w poczet członków Izby oraz decyzji o skreśleniu i wykluczeniu,
 12. uchwalanie na wniosek Rady budżetu na rok kalendarzowy,
 13. tworzenie funduszy celowych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby,
 15. podejmowanie uchwał ustalających szczegółowe przeznaczenie i podział majątku Izby w razie jej rozwiązania,
 16. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Krajowej Izby Gospodarczej i innych organizacji oraz wybór przedstawicieli Izby,
 17. wybór i zmiana znaku firmowego Izby,
Art.17
 1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przy obecności co najmniej 1/2 członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

VI. Rada izby

Art.18

Rada Izby jest najwyższym organem Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

Art.19
 1. Rada Izby składa się z 6 do 10 osób (członków Izby) wybranych przez Walne Zgromadzenie Izby na okres 4 lat. Liczbę członków Rady ustala na każdą kadencję Walne Zgromadzenie Izby.
 2. Radzie przewodniczy Prezes Izby wybrany przez Walne Zgromadzenie spośród członków Izby.
 3. Członkowie Rady wybierają ze swego grona dwóch Wiceprezesów i Sekretarza.
 4. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby następuje w razie ustania członkostwa, rezygnacji z pełnienia funkcji oraz w przypadku odwołania przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 10 członków Izby.
 5. W przypadku odwołania lub ustania członkostwa w Radzie w trakcie jej kadencji, Radzie Izby przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu spośród członków Izby, ale nie więcej niż ? składu Rady wybranej przez Walne Zgromadzenie na daną kadencję.
 6. Pierwszy skład Rady Izby wybiera Zgromadzenie Założycieli w proporcji 1 członek Rady na 10 założycieli.
Art.20
 1. Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów.
 3. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa lub w razie jego nieobecności, głos osoby prowadzącej obrady.
 4. Na posiedzenia Rady Izby mogą być zapraszane osoby spoza jej grona, w szczególności przewodniczący grup członkowskich.
Art.21
  Do kompetencji Rady Izby należy:
 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 2. przyjmowanie i skreślanie członków Izby oraz podejmowanie uchwał o ich wykluczeniu,
 3. zatwierdzenie rocznych preliminarzy finansowych,
 4. proponowanie Walnemu Zgromadzeniu wysokości składek członkowskich i terminów ich wpłaty,
 5. rozpatrywanie wniosków dotyczących działalności Izby,
 6. podejmowanie uchwał o powołaniu lub rozwiązaniu Grup Członkowskich,
 7. wybór i odwołanie wiceprezesów i sekretarza,
 8. powoływanie Biura Izby oraz określenie zasad jego funkcjonowania,
 9. powoływanie i odwoływanie Sądu Koleżeńskiego rozstrzygającego kwestie sporne pomiędzy członkami Izby,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia działalności gospodarczej, z której dochód służyć ma realizacji celów statutowych,
 11. ustalanie zasad korzystania przez członków ze znaku firmowego Izby,
 12. ustalanie zasad świadczenia usług członkom Izby,
 13. ustalanie wysokości wpisowego,
 14. ustalanie zasad działalności finansowej Izby,
 15. ustalanie projektów budżetu Izby, przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu Izby, a także dokonywanie zmian w budżecie w trakcie roku w razie zaistnienia takiej potrzeby,
 16. inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii w zakresie nowych regulacji prawnych związanych z działalnością gospodarczą członków Izby,
 17. uchwalanie regulaminów funduszy celowych,
 18. powoływanie i rozwiązywanie komisji doradczych oraz nadzorowanie ich działalności,
 19. udzielanie pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia działalności Izby,
 20. przygotowanie sprawozdań z działalności Rady,
 21. podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości oraz środków trwałych Izby,
 22. podejmowanie uchwał i innych czynności we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby.

VII. Prezydium rady izby

Art.22

Prezydium Rady składa się z czterech członków, w tym Prezesa wybieranego przez Walne Zgromadzenie spośród członków Izby i członków wybieranych przez Radę spośród jej członków w tym dwóch wiceprezesów i sekretarza.

Art.23
  Do kompetencji Prezydium Rady należy:
 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby
 2. opracowanie preliminarzy finansowych i przedkładanie ich Radzie Izby do zatwierdzenia,
 3. zarządzanie majątkiem Izby,
 4. reprezentowanie Izby na zewnątrz,
 5. powoływanie i rozwiązywanie stałych komisji doradczych i zespołów analiz oraz nadzorowanie ich działalności,
 6. wyznaczenie ekspertów i rzeczoznawców,
 7. składanie sprawozdań z działalności,
 8. kierowanie bieżącą działalnością Izby na podstawie programów działania i uchwał władz Izby,
 9. angażowanie i zwalnianie pracowników, a także ustalenie zasad ich wynagradzania,
 10. wykonywanie czynności nie zastrzeżonych dla innych organów Izby.

VIII. Komisja rewizyjna

Art.24
  Komisja rewizyjna:
 1. kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą Izby,
 2. składa sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Izby,
 3. występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie Izby.

IX. Grupy członkowskie

Art.25
 1. Grupa Członkowska obejmuje grupę członków mających siedzibę na terenie jednego powiatu.
 2. Grupa członkowska nie może liczyć mniej niż 10 członków. Jeżeli liczba członków na terenie powiatu jest mniejsza od 10, obejmuje ona kilka przyległych powiatów.
 3. Organem Grupy jest Zebranie Grupy Członkowskiej.
Art.26
  Do kompetencji Zebrania Grupy Członkowskiej należy:
 1. wybór Przewodniczącego Grupy Członkowskiej,
 2. Rozpatrywanie spraw które mają być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Izby.
 3. Rozpatrywanie spraw o charakterze lokalnym.
Art.27
 1. Zebranie Grupy Członkowskiej zwołuje jej Przewodniczący. O terminie. miejscu, i porządku obrad Przewodniczący jest zobowiązany zawiadomić członków Grupy na 7 dni przed terminem Zebrania.
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej powinno się odbyć przynajmniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Zebranie którego porządek obejmuje sprawy nie związane z Walnym Zgromadzeniem, nie wymaga terminu wymienionego w ust. 2.
Art.28

Przewodniczący Grupy Członkowskiej reprezentuje Izbę na terenie działania Grupy na podstawie upoważnienia Rady Izby.

X. Majątek izby

Art.29
 1. Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze i prawa majątkowe.
 2. Na fundusze izby składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich i wpisowego,
  2. darowizny, dotacje, spadki i zapisy,
  3. wpłaty na fundusze celowe,
  4. dochody z działalności gospodarczej Izby,
  5. opłaty za korzystanie ze świadczeń Izby
  6. dochody z majątku Izby
  7. inne przychody.
 3. Koszty działalności pokrywa Izba z dochodów określonych w ust. 2
 4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są Prezes i Wiceprezesi samodzielnie, o ile wartość zobowiązania nie przekracza 10-krotnej wartości aktualnie obowiązującego najniższego wynagrodzenia brutto z tytułu umowy o pracę. W przypadku, gdy wartość zobowiązania majątkowego przekracza powyższą kwotę wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Izby.
Art.30
 1. Oświadczenia woli w imieniu Izby składa dwóch członków Prezydium Izby lub pełnomocnicy działający w ramach umocowania.

XI. Zasady dokonywania zmiany statutu, rozwiązanie izby

Art.31

Uchwały w sprawie rozwiązania Izby oraz zmian Statutu Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosy, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosy bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

Art.32

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie wyznaczy likwidatora i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek Izby.

Art.33

Statut niniejszy uchwalony został na Zebraniu Założycielskim, które odbyło się dnia 28 czerwca 2003r.

Przewodniczący zebrania:Sławomir Leszko..........................
Sekretarze zebrania:Ewa Szarek...............................
Kazimierz Tusiński.......................


Poleć tą stronę Zalecane rozmiary reklamy 468x15.
Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This
Facebook - Lubię To:


Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.04
6,220,117 unikalne wizyty