Zenit LTD sp z o.o.

ul.Cyryla i Metodego 9A
71-541 Szczecin
tel (091) 455-30-72, (091) 455-30-82
fax (091) 434-36-76

Prezentacja programów geodezyjnych do tworzenia i zarządzania mapami numerycznymi środowisku MicroStation 95.


 1. IKART - program do tworzenia, kontroli i zarządzania mapąnumeryczną w pełni zgodny z instrukcją K-1 i K-1.1, działający w środowisku MicroStation 95.
 2. OKART - narzędzie do zarządzania mapami numerycznymi w środowisku MicroStation 95.

 3. załączniki:
  MicroStation 95 - najlepsza koncepcja CAD dla użytkowniów inwidualnych i grup roboczych.
  ZENIT Ltd - podstawowe dane o spółce.

IKART
PROGRAM DO TWORZENIA, KONTROLI I ZARZĄDZANIA MAPĄ NUMERYCZNĄ W PEŁNI ZGODNY Z INSTRUKCJĄ K-l I K-l.l, DZIAŁAJĄCY W ŚRODOWISKU MICROSTATION 95.

Program zakłada, że nie każdy potencjalny użytkownik jest doświadczonym informatykiem. Stąd stworzono produkt jak najbardziej automatyzujący wykonywane czynności w każdej chwili jego używania. IKART jest w pełni konfigurowalny, pozwalający na elastyczność w jego wykorzystywaniu

(Rysunek 1).

Daje to możliwość szybkiego dostosowania programu do potrzeb stawianych przez użytkownika końcowego. Informacje stanowiące treść fakultatywną mogą być zbierane w zależności od potrzeb inwestorów. IKART działa w opcji Podstawowej i Administratora. Rozwiązanie to zapewniło możliwość zmiany konfiguracji przez użytkownika, bez konieczności ingerencji w oprogramowanie jego autorów, a jednocześnie daje gwarancję spójności wytwarzanego produktu.
Podstawowe informacje o programie:

    Opcja podstawowa programu służy do tworzenia mapy numerycznej z możliwością jej wizualizacji według parametrów definiowanych przez operatora. IKART pozwala na budowę mapy numerycznej na podstawie współrzędnych, wektoryzacji obrazu rastrowego i przy użyciu digitizera. Stworzono specjalny moduł do obsługi kalibracji digitizera przy użyciu dowolnej liczby punktów dostosowania z bieżącym podglądem jej jakości oraz możliwością zastosowania transformacji afinicznej, liniowej lub Helmerta.

Przygotowanie programu do pracy polega na wybraniu skali, dla której będzie wykonywane opracowanie (l :500, l: 1000, l :2000, l :5000). Nastąpi wtedy automatyczne dobranie odpowiedniego menu do digitalizacji, biblioteki symboli i stylów linii. Wybranie metody pozyskiwania danych i wpisanie numeru KERG w odpowiednim oknie warunkuje kontynuację pracy (Rysunek 2).

Tworzone elementy opracowania numerycznego to linie, symbole i teksty. W zależności od tego, który z nich będzie wybrany, uaktywnione zostanie specjalne okno pozwalające na zastosowanie odpowiedniej metody wprowadzenia danych. Na przykład przy rysowaniu linii będzie to możliwość rysowania prostopadle; przy symbolach i tekstach wstawienie wzdłuż elementu czy pod dowolnym kątem.

Część obiektów musi być powiązana z atrybutami opisowymi określonymi w instrukcji K-1. Gdy atrybuty opisowe mogą przyjmować tylko określone wartości (np. funkcja specjalna budynku - H, gaz, PP, SP, M, T) (Rysunek 3), IKART wyświetli listę dopuszczalnych wartości do wyboru i nie pozwoli na wstawienie innej. Gdy opis jest dowolnym tekstem lub liczbą uaktywnione zostanie pole do jego wpisania. W przypadku gdy obiekt posiada więcej niż jeden atrybut opisowy, różne są sposoby ich powoływania przez program. Uwarunkowane jest to sposobem wstawiania atrybutów do rysunku.
Mechanizmy zastosowane w programie ułatwiają wprowadzenie atrybutów:

W czasie wprowadzania danych na pasku tytułowym wyświetlane są informacje dotyczące wprowadzanego elementu, tj. nazwa opisowa, nazwa podwarstwy, kod znakowy i kod liczbowy. IKART jest tak zbudowany, że po wstawieniu (narysowaniu) obiektu powoływane są mechanizmy automatyzujące wprowadzanie atrybutów opisowych. Po wstawieniu opisu automatycznie utworzony zostanie obiekt. Każdy obiekt utworzony przez IKART może być dowolnie modyfikowany. Praca z programem sprowadza się do wybrania z menu warstwy (obiektu), którą chcemy narysować, a dalsze czynności do wykonania będą powoływane automatycznie (Rysunek 4).

Przy czym nie trzeba używać pełnych nazw, a tylko wybrane jej fragmenty (np. E...). Opcje wizualizacji zaawansowanej pozwalają na wyświetlanie, wygaszanie, jak również podświetlanie i zaznaczanie elementów spełniających warunki selekcji.

Opcja Administratora, uruchamiana po wprowadzeniu hasła, jest rozszerzeniem programu o dodatkowe moduły pozwalające na zmianę konfiguracji, przeprowadzenie różnorodnych czynności kontrolnych i edycyjnych. A oto krótki opis poszczególnych modułów.

W wyniku kontroli wykonanej przez poszczególne moduły programu generowane są pliki raportowe. Ich edycja polega na wylistowaniu błędów z możliwością lokalizacji graficznej odpowiedniego fragmentu opracowania na ekranie. Definicje określające parametry kontroli lub edycji we wszystkich modułach programu zapisywane są w plikach tekstowych, z możliwością wielokrotnego ich użycia. Operacje kontrolne i edycyjne mogą być wykonywane na wielu opracowaniach jednocześnie (plikach lub katalogach).

IKART powstał całkowicie w Polsce. Możliwy jest ciągły kontakt użytkowników z jego twórcami. W aplikacji zawarto doświadczenia wynikające ze współpracy z ośrodkami dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz digitalizacji ponad 3000 arkuszy mapy zasadniczej. Taka sytuacja zapewnia klientom komfort stałej i pełnej pomocy przy rozwiązywaniu problemów merytorycznych lub technicznych.

ORKART
NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA MAPAMI NUMERYCZNYMI W ŚRODOWISKU MICROSTATION 95.

ORKART jest programem służącym do zarządzania plikami wektorowymi i rastrowymi oraz obsługi plotowania działającym w środowisku MicroStation 95 na platformie Windows NT. Cała aplikacja stworzona jest w języku MDL. Pozwala ona na automatyczne przeglądanie i grupowanie plików w kroju sekcyjny, obrębowym i dowolnie definiowalnym przez użytkownika, jak również na zapisywanie dowolnie wyedytowanego układu map (Rysunek 5).
Tak przetworzone mapy można plotować w skalach 1:500, 1:1000,1:2000,1:5000 w trybach:

Całkowicie polski interfejs użytkownika oraz przyjazny system ikon zapewnia łatwą i komfortową pracę, a automatyzacja wykonywanych czynności jest gwarancją szybkiego i niezawodnego działania programu.

Podstawowe informacje o programie:


MicroStation 95
NAJLEPSZA KONCEPCJA CAD DLA UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH I GRUP ROBOCZYCH.

MicroStation 95 jest wydajnym programem wspomagającym prace projektowe (CAD) przeznaczonym dla profesjonalnych projektantów i konstruktorów. Łatwy w opanowaniu i korzystaniu zapewnia pełny zestaw narzędzi do kreślenia, modelowania, wizualizacji i zarządzania danymi. Wbudowana inteligencja wraz z oferowaną elastycznością umożliwia najbardziej wydajna pracę bez ograniczeń. Posiada on spójny i łatwy do przyswojenia wygląd.(Rysunek 6) Program MicroStation 95 jest szczególnie przydatny dla grupy projektantów i grup roboczych korzystających ze wspólnych danych. Jest on stosowany przez architektów, kartografów, inżynierów, kreślarzy i innych, których sukces zawodowy w dużym stopniu zależy od projektowania komputerowego i osiągnięcia wysokiej wydajności.

Oprogramowanie łatwe w użyciu.

Program MicroStation 95 zaprojektowano tak by funkcjonował w taki sam sposób, w jaki użytkownik chciałby pracować. Za wzór wyglądu programu przyjęto program Microsoft Office. Łatwo dostosowywane do potrzeb rozwijalne menu, okna dialogowe i okna narzędziowe z reprezentacją funkcji w postaci ikon o zmiennej wielkości i położeniu zapewniaj ą przejrzystą komunikację programu z użytkownikiem. MicroStation 95 pozwala dostosować środowisko pracy lub przestrzeń roboczą do własnych potrzeb, projektu, przedsiębiorstwa lub konkretnej dziedziny. Wraz z MicroStation 95 dostarczane są szablony przestrzeni roboczych dla architektury, inżynierii lądowej, mechaniki i kartografii. Istnieje możliwość standardowego dołączania do projektu plików projektowych, bibliotek komórek i innych informacji potrzebnych w projekcie. Standardowy wygląd MicroStation 95 może być nawet znacznie uproszczony dla początkujących użytkowników, czy też użytkowników korzystających poprzednio z innych programów CAD.

Idea zgodna ze współczesnym sposobem pracy zespołu.

MicroStation 95 celuje w środowisko pracy zespołowej. Pliki odniesienia polepszają koordynację, umożliwiając grupom projektantów i przedstawicielom różnych dyscyplin bezpośrednie korzystanie z danych projektowych. (Rysunek 7)
Pliki odniesienia są dodatkiem do innych plików wektorowych lub rastrowych z których korzystasz (plik "aktywny") przeznaczonym wyłącznie do odczytu. Maksymalnie do aktywnego pliku projektowego można przyłączyć do 255 plików jako odniesienie. Co więcej, projekt może być odniesieniem dla samego siebie. Możliwe jest zdefiniowanie obszaru przeznaczonego dla pliku odniesienia i wyświetlanie jego zawartości wyłącznie w tym obszarze i jego zasłonięcie w innym. Granicą takiego obszaru może być prostokąt lub też dowolny wielobok. Dołączone pliki odniesienia mogą być przesuwane, skalowane, obracane i lokalizowane, a elementy w wektorowym pliku odniesienia mogą być przyciągane i kopiowane w pliku aktywnym. Można połączyć informacje wektorowe i rastrowe w jednym, hybrydowym projekcie, ale przechowywanie informacji w postaci wektorowej jest bardziej wydajne. Ponieważ MicroStation 95 opiera się bardziej na plikach niż na pamięci, to użytkownik ma ciągły dostęp do danych projektowych, które są natychmiastowo zapisywane po dokonaniu modyfikacji co zapewnia, że członkowie zespołu projektowego korzystaj ą z tego samego projektu i odnoszą się do pozostałych plików w sieci komputerowej w czasie rzeczywistym.(Rysunek 8)
     Komórki to definiowane przez użytkownika symbole graficzne, które mogą być przechowywane w specjalnych plikach zwanych bibliotekami komórek, co ułatwia ich szybkie odnajdywanie i dostępność dla każdego użytkownika sieci. Okno ustawień komórek daje możliwość przeglądu każdej komórki z biblioteki co maksymalnie ułatwia wybór właściwej komórki. Co więcej, narzędzie wyboru komórki umożliwia wybór i umiejscowienie komórki z palety, która zawiera ikony i może być dopasowana do konkretnych potrzeb. Pliki projektowe, biblioteki komórek i różne pliki zasobów zawierające symbolikę posiadaj ą wspólny format na wszystkich platformach sprzętowych i we wszystkich programach z rodziny MicroStation. Zapewnia to, że inne produkty firmy Bentley współpracuj ą ze sobą bez żadnych problemów. Taka spójność architektury produktów to zapewnienie trafności inwestycji w MicroStation 95 i korzyści z jego stosowania w przedsiębiorstwie.

Projekt na papier - to proste.

Zdroworozsądkowe podejście MicroStation 95 do kreślenia na ploterze oferuje nowy i poprawiony sposób kontroli zmiany symboliki i priorytetów kreślenia danych projektowych poprzez łatwe w tworzeniu i edycji tablice pisaków. (Rysunek 9)
Możliwe jest także zastąpienie łańcuchów tekstowych, pominięcie niektórych elementów, czy wywołanie zewnętrznych funkcji w MicroStation BASIC dodających symbole. MicroStation 95 obsługuje wiele standardowych urządzeń kreślących i oferuje okno dia-logowe kreślenia (może pozostać otwarte w czasie pracy), intuicyjne sterowanie kreśleniem, zintegrowany podgląd kreślenia i wiele więcej.

Łatwa integracja inteligencji z projektami.
     Atrybuty tekstowe mogą być skojarzone z elementami graficznymi w projekcie. Łączniki baz danych są szczególnie przydatne w systemach informacji geograficznej (GIS), zarządzaniu obiektami i tworzeniu zestawień materiałowych. Atrybuty mogą być zapisane w różnych, zewnętrznych systemach baz danych takich jak Access, Xbase, Oracie i Informix. Bezpośrednio z poziomu serwera bazy danych MicroStation 95 na wszystkich platformach można dodać, skasować i modyfikować rekordy. Rekordy bazy danych skojarzone z elementami w plikach odniesienia mogą być także przeglądane i aktualizowane. Możliwe jest tworzenie raportów wykorzystując szablony i definiowane przez użytkownika zapytania SQL.

Łatwe uwspólnienie danych projektowych.

Program MicroStation 95 może importować oraz eksportować różne formaty wektorowe, takie jak DWG, DXF, IGES i CGM w celu uwspólnienia danych projektowych. Ustawienia definiowane przez użytkownika, tablice translacji i zasady ustanowione przez programy MicroStation BASIC pomagaj ą uzyskać wyniki z żądaną dokładnością. W celu dopasowania potrzeb do bardziej konkretnych aplikacji dostarczany jest także "interfejs" API.

Przestrzeń robocza AutoCAD Transition w MicroStation 95, zawierająca odpowiedni układ ekranu i porównywalny plik pomocy, pomaga byłym użytkownikom programu AutoCAD. Takie rozwiązanie, ułatwiające migrację z AutoCAD do MicroStation 95 skraca niezbędny czas nauki i zwiększa wydajność.

MicroStation 95 otwiera okna za Ciebie.

Firma Microsoft oferuje różnego rodzaju systemy operacyjne dla użytkowników MicroStation 95. Windows 95, Windows NT, Windows 3-lx oraz Windows for Workgroups to znajome środowisko oraz efektywna współpraca z innymi aplikacjami Windows i samym MicroStation 95. Wygląd Windows, łatwy w nauce i stosowaniu, może być wybrany jako preferowany na dowolnej platformie MicroStation 95 - nawet w wersji DOS. MicroStation 95 dla Windows obsługuje schowek, drukarki systemowe, różnorodne sterowniki i funkcje sieci lokalnych.

Korzystając z technologii Dynamie Data Exchange (DDE) można uwspólnić dane z innymi programami Windows. Dołączony tekst można umieścić w MicroStation 95 i dokonać jego edycji w edytorze tekstu. Zarówno grafika wektorowa i rastrowa może być przeniesiona z MicroStation 95 i umieszczona w edytorze tekstu czy też innym programie służącym do przygotowania oferty lub dokumentacji technicznej. Możliwe jest nawet sterowanie MicroStation 95 bezpośrednio z arkusza kalkulacyjnego dzięki przeniesieniu komend MicroStation 95 lub Visual Basic for Applications. Niektóre części MicroStation 95 - takie jak logika wyświetlania i OLE Automation są wielowątkowe w celu pełnego wykorzystania możliwości Windows 95 i Windows NT - skalowalności i wielozadaniowości. Te 32 bitowe systemy operacyjne są idealne do realizacji projektowania współbieżnego i pracy zespołowej z użyciem MicroStation 95. Program ten obsługuje większość popularnych baz danych, dostępnych poprzez ODBC (między innymi: Access, Oracie 6/7, dBase IV i SQL Server). Jeśli korzystasz z dwóch monitorów, MicroStation 95 potrafi wyświetlić okno aplikacji na każdym z nich, w sposób identyczny w Windows, DOS, UNIX i na komputerach firmy Apple.

l. Podstawowe informacje o spółce ZENIT Ltd.
1.1. Historia firmy

Firma Zenit powstała w na początku 1983 jako spółdzielnia pracy. Utworzona została przez jedenastu geodetów zatrudnionych wcześniej w OPGK Szczecin.
Od 1991 roku Zenit jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym wynoszącym 300.800 zł. Większościowy kapitał wniesiony został w postaci aportu rzeczowego i gotówki przez holenderską firmę Bravenboer & Scheers Holding B V.
W 1994 roku udziały w ZENIT Ltd należące do udziałowca holenderskiego przejęte zostały przez notowaną na giełdzie amsterdamskiej grupę Grontmij NV. Miało to związek z wejściem holdingu B&S do grupy Grontmij. Kapitał mniejszościowy w postaci aportu rzeczowego wniosła Geodezyjna Spółdzielnia "Zenit". W 1993 roku udziały spółdzielni zakupione zostały przez grupę piętnastu polskich pracowników firmy.
ZENIT Ltd jest członkiem założycielem Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

1.2. Kadra inżynieryjno-techniczna.

Na dzień dzisiejszy zatrudniamy na stałej umowie o pracę 42 osoby, w tym 28 pracowników ze średnim i wyższem wykształceniem geodezyjnym. Dwóch pracowników studiuje zaocznie geodezję w Akademii Gómiczo-Hutniczej w Krakowie. Szesnastu inżynierów i techników legitymuje się uprawnieniami zawodowymi w zakresie geodezji i kartografii.

1.3. Wykaz kierownictwa firmy.

Grupę kierującą działalnością ZENIT LTD tworzą:
1. Zarząd Spółki (jednoosobowy):  dyrektor - inź. Zbigniew Lis
2. Oddział Szczecin:        zastępca dyrektora - Leszek Piechocki
 a) Pracownia Polowa:       kierownik - Jacek Gładkowski
 b) Pracownia Kameralna:      kierownik - Leszek Piechocki
 c) Pracownia Informatyczna:    kierownik - mgr inź. Robert Krok
3. Pracownia w Stargardzie Szczec.: kierownik - Sylwester Matulka
4. Księgowość :           główna księgowa - Aniela Śliwińska

1.4. Zakres świadczonych usług.

ZENIT Ltd jest firmą świadczącą usługi geodezyjno-kartograficzne w pełnym zakresie na terenie województwa szczecińskiego i województw ościennych.
Zakres wykonywanych prac można podzielić na trzy główne grupy:

 1. usługi na rzecz administracji rządowej i lokalnej, m.in:
 2. Geoedezyjna obsługa inwestycji:
 3. Przetwarzanie danych i mapy numeryczne:

2. Technologia sporządzania map cyfrowych oraz krótkie opisy wybranych prac zrealizowanych w technologu numerycznej.
2.1. Opis technologii stosowanych przy opracowaniu map numerycznych.

Do digitalizacji map a także do obróbki danych z pomiaru, zestawień (rejestrów) współrzędnych, oraz zdjęć fotogrametrycznych i satelitarnych wykorzystywany jest system dg DIALOG opracowany przez Grontmij Geogroep BV (Holandia) - ZENIT dysponuje obecnie częścią tego systemu umożliwiającą tworzenie i edycję map geodezyjnych o nazwie Topografia. Składa się on z wielu modułów łączonych w konfigurację optymalną dla klienta. Pracownicy naszej firmy opracowali nakładkę z polskimi znakami i symbolami kartograficznymi zgodną z instrukcją K-1.

Do digitalizacji map oraz wektoryzacji na ekranie zeskanowanych i skalibrowanych map wykorzystujemy program MicroStation (Bentley Systems) i jego aplikację DIGMAPA opracowaną przez wrocławską firmę BIPROGEO SA oraz IKART firmy INFO-KART z Warszawy. Do kalibracji i plotowania map rastrowych korzystamy z oprogramowania amerykańskiej firmy Intergraph (I/RAS, I/PLOT) oraz szwedzkiej firmy Tessel Systems (RasterEdit).

Do wykonywania numerycznych map ewidencji gruntów wykorzystujemy polski program EWMAPA v. 6.0. W tym systemie opracowane zostały przez naszą firmę, w ramach pilotażu, mapy ewidencyjne pierwszych dwunastu obrębów w Stargardzie Szczecińskim.

2.2. Zestawienie wybranych prac wykonanych w technologii numerycznej.

 1. Wtórniki numeryczne do celów projektowych w skali 1:500 o pełnej treści map zasadniczej (ponad 120 km tras o szerokości ok. 50 m) dla Zakładu Telekomunikacji w Szczecinie opracowane na podstawie danych uzyskanych z pomiaru bezpośredniego w terenie i z digitalizacji. Prace wykonano w latach 1992-1996.
 2. Mapa miasta Stargard Szczeciński do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.Mapa numeryczna powstała na podstawie: danych z pomiaru bezpośredniego i konwersji z formatu DXF (ewidencja gruntów), danych z digitalizacji matryc map zasadniczych w skalach: 1:500 i 1:1000 (treść topograficzna + magistralne uzbrojenie podziemne), danych z digitalizacji zdjęć lotniczych(zieleń wysoka). Dla niektórych obrębów zleceniodawca dysponował danymi dotyczącymi położenia budynków zapisanymi w formacie DXF. W tym przypadku usuwano zdigitalizowaną wcześniej treść zastępując ją danymi uzysknymi z konwersji z formatu DXF do formatu Carto 2000 (GKS). Powierzchnia opracowania - ok. 3.000 ha. Całość prac wykonana została w ciągu trzech miesięcy 1993 r.
 3. Mapa cyfrowa Lotniska Kluczewo (tereny przejęte od Armii Radzieckiej) obejmująca obszar 1.200 ha. Mapa ta powstała w całości na podstawie danych pochodzących z bezpośredniego pomiaru. Zawiera pełną treść mapy zasadniczej w skali 1:500. Sporządzona została na przełomie 1993 i 1994 r.
 4. Mapa cyfrowa obejmująca przebieg Twente Kanaal (Kanału Dwudziestego) na terenie Holandii, opracowana dla B&S/Grontmij Geogroep /Holandia/ w 1994 r. Ostatecznym odbiorcą tego opracowania było Ministerstwo Transportu, Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej Królestwa Holandii.
 5. Tematyczna mapa numeryczna Szczecina (Śródmieście, Międzyodrze, Turzyn, Swierczewo, Kaliny) obejmująca obszar 3.110 ha na zlecenie Zakładu Telekomunikacji w Szczecinie. Jest to wektorowa mapa tematyczna zawierająca wybraną przez klienta treść, tj. ulice, budynki i sieć teletechniczną.
 6. Digitalizacja 360 arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 obszaru o nazwie Midden Tjonger położonego w Holandii i pokrywających obszar o powierzchni ok. 18.000 ha. Całość opracowania powstała w ciągu pięciu miesięcy 1994 r. Zamawiającym była firma Geogroep B V z Roosendaal, a ostatecznym odbiorcą prac - Ministerstwo Transportu, Gospodarki Wodnej i Robót Publicznych Królestwa Holandii.
 7. Mapa numeryczna o treści ewidencji gruntów obszaru położonego w Holandii, w okolicy miasta Enschede, Powstała ona w oparciu o digitalizację 100 arkuszy starych, sporządzonych ręcznie w latach trzydziestych map oraz łączenie opracowanych plików z plikami dostarczonymi przez klienta (The Dutch Cadaster). Prace wykonano na zlecenie firmy Geogroep B V, Roosendaal, (Holandia) w ciągu trzech miesięcy 1995 r.
 8. Cyfrowa mapa ewidencji gruntów dla m. Stargard Szczeciński (12 obrębów pilotażowych) w systemie EWMAPA na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Była to pierwsza numeryczna mapa ewidencji gruntów w woj. szczecińskim. Doświadczenia zebrane przy okazji wykonywania tego zadania posłużyły do opracowania warunków technicznych wykonywania numerycznej mapy ewidencji gruntów w woj. szczecińskim. Zadanie to wykonane zostało na przełomie 1994 i 1995 roku.
 9. Cyfrowa mapa batymetryczna Oceanu Spokojnego w rejonie pola Ciarion Clipperton wraz z modelem przestrzennym (3D) dna oceanu. Mapa powstała w 1995 r. w odwzorowaniu walcowym Mercatora (obszar 150.000 km 2 ) na zlecenie Wspólnej Organizacji INTEROCEANMETAL w Szczecinie.
 10. Cyfrowa mapa tematyczna centrum Szczecina wraz z konwersją do formatu Mapinfo. Mapa powstała w 1994 r. na zlecenie Zarządu Miasta Szczecin, a obejmuje obszar 1.100 ha.
 11. Mapa numeryczna miasta Deventer (Holandia). Składało się na nią 120 arkuszy map w skalach 1:500 i 1:1000. Prace wykonano na zlecenie firmy Geogroep B V, Roosendaal, Holandia w ciągu trzech miesięcy na przełomie lat 1995 i 1996.
 12. Mapa numeryczna pasa technicznego Zalewu Szczecińskiego wykonana w środowisku MicroStation na podstawie danych z pomiaru bezpośredniego w terenie i digitalizacji mapy gospodarczej w skali 1:2000. Obszar opracowania - ok. 380 ha. Zamawiający - Urząd Morski w Szczecinie. Prace zakończono w 1996 roku.
 13. Mapa numeryczna miasta Lubin (woj. legnickie) o pełnej treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej. Powstała ona w opraciu o technologię wektoryzacji obrazów rastrowych w środowisku MicroStation. Dane dotyczące granic wprowadzono na podstawie wykazów współrzędnych punktów granicznych. Opracowanie to stanowi podstawę graficzną Systemu Informacji Geograficznej (GIS) wdrażanego w tym mieście w środowisku Mapinfo przez firmę Sagra ze Szczecina. Całość prac wykonano w ciągu 11 miesięcy 1996 roku. Obszar opracowania - ok- 3.000 ha. Ostatecznym odbiorcą mapy numerycznej w formacie Mapinfo był Urząd Miejski w Lubinie, natomiast do Woj. Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przekazana zostanie mapa obiektowa w formacie DGN (MicroStation).
 14. Mapa numeryczna terenu o powierzchni ok. 7.000 ha położonego w landzie Sachsen-Anhalt, Niemcy. Posłużyła ona klientowi (niemieckiej firmie projektowej z Bremen) do prac studialnych nad określeniem wpływu projektowanej autostrady na środowisko naturalne. Do opracowania wykorzystane zostały trzy połączone zbiory informacji: mapy granic działek powstałej w wyniku wektoryzacji w środowisku MicroStation 95 zeskanowanych map w skalach 1:1000 i 1:2500, zeskanowanych w odcieniach szarości 4 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:25000 oraz zeskanowanych 34 arkuszy ortofotomapy. Dodatkowo wykorzystana została baza danych dBase do łączenia informacji na mapie z informacjami opisowymi (powierzchnie działek). Całość została skalibrowana, zeskalowana i wyplotowana w skali l :5000. Prace rozpoczęto w sierpniu 1996 r., a zakończone zostały w dn. 30.11.1996 r.
 15. Numeryczna mapa ewidencji gruntów osiedla Jezierzyce (240 ha) w Szczecinie; opracowanie- wykonywane w systemie EWMAPA 6.0 wraz z modernizacją ewidencji gruntów na zlecenie Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

3. Partnerzy.

Dopływ nowoczesnej technologii w zakresie opracowań geodezyjno-kartograficznych zapewnia spółce współpraca z firmami: