Nawigacja

Wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

RSS News

Przetłumacz stronę


Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 146
· Najnowszy użytkownik: kdtusinski

Imieniny

Imieniny obchodzą: Agnieszka, Jarosław, Nora

FDM


Przetargi
zamówienia publiczne i przetargi firmReklama Google

Extra rabat

Extra rabat dla członków ZO GIG od firmy Geotronics

Przedstawiciel firmy Geotronics Paweł Jakubów w współpracy z Prezesem Oddziału prezentują członkom ZO GIG najnowsze rozwiązania i sprzęt firmy Trimble z rabatem 5%.


Oferta Konica Minolta

Firmy członków

Wzory załączników

Pogoda

Szczecin
Click by zobaczyć prognozę pogody dla Szczecina
Świnoujście
Click by zobaczyć prognozę pogody dla Świnoujścia
Koszalin
Clickby zobaczyć prognozę pogody dla Koszalina
Kołobrzeg
Click zobaczyć prognozę pogody dla Kołobrzegu

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

Uwagi do Programu Kontroli 08.08.2007.

ZGIGZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - „Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne”

Szczecin, dn. 08.08.2007r.

Uwagi i spostrzeżenia dotyczące
„Programu kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne”

Przekazany nam obecnie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projekt „Programu kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne” z dnia 8 czerwca 2007r., różni się tylko nieznacznie od poprzedniej wersji tegoż projektu z dnia 9 stycznia 2006r. Uwagi dotyczące wcześniejszego projektu były przekazane przez nas Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w marcu 2006r. Ponadto zostały opublikowane na naszej stronie internetowej www.geodezja-szczecin.org.pl w dniu 31 marca 2006r., celem zaprezentowania ich treści jak najszerszemu gremium naszego środowiska.

Należy nadmienić, że Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nie ustosunkował się wówczas w żaden merytoryczny sposób do naszych uwag. Wydaje się wręcz, że wyartykułowane przez nas spostrzeżenia zostały, praktycznie rzecz biorąc, zignorowane. Świadczy o tym chociażby treść „nowej” wersji projektu, w zasadzie nie różniącej się od wersji poprzedniej, a jeżeli już, to tylko w mało istotnych szczegółach. Uznano zatem, że nasze ówczesne spostrzeżenia, zresztą często krytyczne, nie miały uzasadnienia merytorycznego. Istnieje również druga ewentualność, może mało prawdopodobna lecz jednak możliwa, że Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nie zapoznał się z naszym pismem.

Biorąc powyższe pod uwagę, pozwalamy sobie na ponowne zajęcie stanowiska w tej sprawie, nie ukrywając zresztą, że większość obecnych uwag i spostrzeżeń do projektu jest w zasadzie identyczna, jak zaprezentowane przez nas wcześniej. Jak wówczas stwierdziliśmy, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego dysponują uprawnieniami do kontroli zarówno urzędów, instytucji publicznych, jak również przedsiębiorców, w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii. Wspomniane uprawnienia kontrolne organów administracji publicznej, zwłaszcza w stosunku do przedsiębiorców, wynikają:

 1. z rozdziału 5 (Kontrola przedsiębiorców), art. 77 – 84 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 2. z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie widnieją następujące zapisy:
  • Art. 7b ust. 1: „Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania nie zastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
   1. kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
    1. zgodności wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
    2. posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii”,
  • Art. 9, stanowiący delegację ustawową: „Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i szczegółowy zakres przeprowadzania przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, uwzględniając podział zadań kontrolnych pomiędzy poszczególne organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz ich obowiązki i uprawnienia podczas wykonywania kontroli, a także obowiązki i uprawnienia podmiotów kontrolowanych.”
 3. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, wydanego na podstawie przytoczonego wyżej art. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podobnie jak poprzednio, wydaje się nam, że przywołanie w rozdziale I (Podstawa prawna) punkcie 1 podpunkcie a „Programu kontroli przedsiębiorców …”, jako podstawy prawnej również artykułu 40 ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie jest do końca właściwe. Otóż, artykuł ten rozstrzyga wyłącznie kwestię sprawowania nadzoru nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przez Głównego Geodetę Kraju – w zakresie zasobu centralnego oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego – w zakresie zasobów powiatowych i wojewódzkich. Natomiast z treści art. 40 ust. 3 tej samej ustawy wynika jednoznacznie, że prowadzenie tego zasobu, w zakresie zasobów wojewódzkich należy do marszałków województwa, a w zakresie zasobów powiatowych – do starostów. Przedsiębiorcy wykonujący prace geodezyjne i kartograficzne w czynnościach tych nie biorą bezpośrednio żadnego udziału.

Wyjaśnienia wymaga również treść rozdziału I (Podstawa prawna) punktu 2 „Programu kontroli przedsiębiorców ...”, zgodnie z którym WINGiK „może upoważnić osobę (osoby) posiadającą odpowiednie do zakresu kontroli uprawnienia zawodowe – do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy. (...)”. Sformułowanie to należy doprecyzować. Naszym zdaniem nie można dopuścić do sytuacji, aby do przeprowadzenia czynności kontrolnych została wyznaczona osoba prowadząca również działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji i kartografii, lub też będąca pracownikiem jednostki prowadzącej działalność usługową (produkcyjną lub doradczą) w dziedzinie geodezji i kartografii. Może to mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przeprowadzanych kontroli. Kontrole te nie mogą stać się polem rozstrzygania jakichkolwiek animozji personalnych kontrolującego z kontrolowanym, stanowiąc zarazem zakamuflowaną formę np. zwalczania konkurencji.

Naszym zdaniem podstawa prawna punktu 1 rozdziału II (Ustalenie zakresu i terminu kontroli) „Programu kontroli przedsiębiorców ...” winna być rozszerzona o ust. 4 i 5 paragrafu dziewiątego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii. Ust. 4 odnosi się bowiem do obowiązku powiadamiania kierownika kontrolowanej jednostki o przedmiocie kontroli i terminie jej rozpoczęcia (7 dni), a z kolei ust. 5 określa przypadek, kiedy nie ma zastosowania wspomniany wyżej ust. 4, tj. w przypadku dokonywania kontroli doraźnej.

W tym samym rozdziale II (Ustalenie zakresu i terminu kontroli), w punkcie 2 podpunkcie h znalazł się budzący nasze ogromne wątpliwości zapis, stwierdzający, że kontroli podlegają „także prace nie podlegające zgłaszaniu i przekazywaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. W tym miejscu należy przytoczyć treść § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii. Zgodnie z tym przepisem „kontrole przedsiębiorców są przeprowadzane w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-3, 8 i 15.”. Brzmienie tego ostatniego jest następujące: „Kontrola ma na celu sprawdzenie w szczególności:

 1. zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
 2. wypełniania obowiązku:
  1. zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  2. uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
 3. posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy,
(…)
 1. zatwierdzania projektów osnów szczegółowych,
(…)
 1. wypełniania obowiązku ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej.”

Jak z powyższego wynika, nie ma tutaj absolutnie żadnej mowy i jakiegokolwiek wskazania, że kontrolowaniu podlegać mają również „prace nie podlegające zgłaszaniu i przekazywaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Stąd nasz zdecydowany sprzeciw przeciwko zamiarowi kontroli tego rodzaju prac, nie mającego umocowania w obowiązujących przepisach prawa. Sprawa zastosowanej technologii zrealizowanego pomiaru, użytego do tego typu prac sprzętu geodezyjnego oraz spełnienia określonych wymagań dokładnościowych nie powinny stanowić przedmiotu kontroli żadnego organu administracji publicznej. Są one regulowane w umowie cywilnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prac geodezyjnych. W przypadku zdania odrębnego prosimy o dokładne wskazanie podstawy prawnej, umożliwiającej przeprowadzenie organowi administracji publicznej kontroli tego rodzaju prac geodezyjnych.

Powyższy wniosek, związany z kwestią braku prawnego upoważnienia (delegacji) wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego do kontrolowania prac nie podlegających zgłaszaniu i przekazywaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co wykazaliśmy, dotyczy również treści punktu 5 rozdziału IV (Zakres merytoryczny prowadzenia kontroli) „Programu kontroli przedsiębiorców…” oraz treści punktu 6 załącznika (Informacje o przedsiębiorstwie) do tego programu.

Należy także zauważyć, że wobec braku obowiązku archiwizacji dokumentacji i materiałów powstałych w wyniku wykonywania tego typu prac, zwłaszcza w przypadku prac drobnych, takich chociażby jak: tyczenie budynków jednorodzinnych i im podobnych, realizacja pomiarów związanych z ustaleniem objętości mas ziemnych itp., dostęp do tych dokumentów będzie, jeżeli nie niemożliwy, to co najmniej, delikatnie rzecz ujmując, utrudniony. Kontrolujący byłby zmuszony do ich pozyskiwania bezpośrednio u inwestora; z jakim skutkiem – trudno przewidzieć. Byłby to jednak problem kontrolującego. Należy również wspomnieć, że w niektórych przypadkach, np. przy wytyczeniu odwiertów geologicznych, wyznaczeniu na gruncie „zera„ budowy, nie powstają i nie są nikomu przekazywane żadne materiały dokumentujące wykonanie tych prac, bądź też powstałe dokumenty są przekazywane dalej przez Zleceniodawcę (np. organom) lub wykorzystywane w sposób uniemożliwiający ich udostępnienie.

Ponadto, podczas przeprowadzania kontroli „prac nie podlegających zgłaszaniu i przekazywaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” kontrolujący będzie obowiązany posiadać (najczęściej) uprawnienia z zakresu 4, co może stać się poważnym i istotnym ogranicznikiem możliwości przeprowadzenia kontroli przez organ - dotyczyć to będzie oczywiście przypadku, gdy WINGiK, pomimo wysuniętych przez nas zastrzeżeń, postanowi jednak kontrolować tego rodzaju prace.

Nie mniejsze wątpliwości budzi również treść rozdziału II (Ustalenie zakresu i terminu kontroli) punktu 3 podpunktu a „Programu kontroli przedsiębiorców…”, zgodnie z którym: „Kontrolujący ustala losowo, reprezentatywny co do ilości i co do asortymentów – wykaz robót, jakie będą poddane kontroli, biorąc również pod uwagę: a/ informacje wynikające z rozpatrywania skarg obywateli przez organy administracji publicznej.”

Występuje tutaj sprzeczność. Z jednej strony zapis: „kontrolujący ustala losowo (…) wykaz robót jakie będą poddane kontroli&rbduo; (z okresu co najmniej 1 roku) - zatem dotyczy to kontroli kompleksowej, a z drugiej strony – będą brane również pod uwagę „informacje wynikające z rozpatrywania skarg obywateli przez organy administracji publicznej”. Połączenie tych dwóch elementów jest stosunkowe trudne, co wykażemy poniżej.

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii projekty rocznych planów kontroli wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wymagają uzgodnienia z Głównym Geodetą Kraju, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego kontrolę i są zatwierdzane przez wojewodę. Z kolei w § 8 ust. 3 tego rozporządzenia jest mowa o tym, że w takim planie kontroli (rocznym) ujmuje się: nazwy jednostek kontrolowanych, tryb kontroli, terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz tematy kontroli. Biorąc powyższe pod uwagę, trudno byłoby umieścić w takim planie kontroli, sporządzanym z dużym wyprzedzeniem czasowym, prace geodezyjne związane z rozpatrywanymi przez organy administracji publicznej skargami obywateli (chyba, że już rozpatrzonymi?!). Nie ulega wątpliwości, że o wiele odpowiedniejszym (czy wręcz - jedynie właściwym) byłby, w takich przypadkach, tryb kontroli doraźnej, wynikającej z potrzeby zbadania przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii, o czym mowa w § 7 pkt 3 rozporządzenia, natomiast nie powinny być ujmowane takie prace w trybie kontroli kompleksowej. Inny sposób rozumowania byłby dla nas niezrozumiały, ponieważ sprowadzałoby się to do ponownego kontrolowania sprawy już wcześniej rozstrzygniętej.

Nie wydaje się nam również najwłaściwszym ujęcie w punkcie 3 załącznika (Informacje o przedsiębiorstwie) „Programu kontroli przedsiębiorców…” obowiązku udzielania informacji o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Posiadanie takiego ubezpieczenia jest ze wszech miar wskazane, korzystne i bezpieczne (nie tylko dla ubezpieczonego), ale przecież – nie obligatoryjne. Dlatego też, takie „pytanie”, nie mające podstawy prawnej, uważamy za nieuprawnione. Informacja tego typu ma, w pewnym sensie, charakter tajemnicy handlowej, a jej (ewentualny) „przeciek” na zewnątrz mógłby spowodować, czego nie można przecież wykluczyć, utratę wiarygodności przedsiębiorcy w oczach dotychczasowych i potencjalnych klientów.

Podobne odczucia budzi również treść punktu 4 wspomnianego załącznika (Informacje o przedsiębiorstwie), związanej z koniecznością udzielenia informacji o posiadanym przez przedsiębiorstwo programie zapewnienia jakości wykonywanych prac geodezyjnych. Posiadanie takiego programu, co nie ulega żadnej wątpliwości, może być, co najmniej, powodem do dumy, jednakże nie jest także obowiązkowe. Informacji na ten temat, jak również na temat omawianego wcześniej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przedsiębiorca mógłby udzielić kontrolującemu już w trakcie dokonywanej kontroli, ale podkreślamy – może to nastąpić tylko i wyłącznie z inicjatywy kontrolowanego przedsiębiorcy. Jednak dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień uważamy, że również i ta informacja winna zostać wykreślona z zaprezentowanego w załączniku zestawu „pytań”.

Do punktu 6 „Informacji o przedsiębiorstwie” ustosunkowaliśmy się krytycznie już wcześniej, stwierdzając, że, praktycznie rzecz biorąc, nie istnieje obowiązek archiwizowania dokumentacji powstałej w trakcie wykonywania prac „nie podlegających zgłoszeniu”.

W tym miejscu chcielibyśmy także skomentować treść rozdziału IV (Zakres merytoryczny prowadzenia kontroli) „Programu kontroli przedsiębiorców…””. Wcześniej odnieśliśmy się jedynie do punktu 5 tego rozdziału, dotyczącego kontroli „prac nie podlegających zgłoszeniu”. Punkty 1 – 4 określają zakres merytoryczny prowadzenia kontroli, w tym między innymi:

 • tematykę (asortyment prac) podlegającą kontroli,
 • ocenę prawidłowości zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz przekazania ich wyników,
 • prawidłowość wykorzystania materiałów źródłowych wydanych przedsiębiorcy z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • prawidłowość kompletowania operatów oraz firmowania i podpisywania dokumentów,
 • poprawności sporządzenia sprawozdania technicznego z wykonanych prac,
 • zgodność wykonania prac geodezyjnych z obowiązującymi przepisami oraz standardami technicznymi.

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie w/w elementy podlegały kontroli w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, na etapie przyjmowania operatów pomiarowych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydaje się zatem, że kontrola przeprowadzona przez WINGiK-a, zgodnie z analizowanym projektem „Programu kontroli przedsiębiorców…„, byłaby raczej weryfikacją poprawności kontroli przeprowadzonej wcześniej w tych ośrodkach, aniżeli kontrolą samego przedsiębiorcy. Nie można zatem wykluczyć i takiej hipotetycznej sytuacji, że przyjęty do zasobu operat pomiarowy zostanie zakwestionowany, w całości lub w pewnej części, przez WINGiK-a. Na tym tle rodzą się następujące pytania:

 1. Jakie zostaną zastosowane (ewentualnie) konsekwencje dokonanych ustaleń?
 2. Kogo dotyczyć będą wnioski (sankcje) pokontrolne, wykonawcę prac geodezyjnych czy też inspektora, który skontrolował wcześniej operat i zakwalifikował go do przyjęcia do zasobu?

Nadmienić tutaj należy, że wobec niejednoznaczności obowiązujących przepisów prawa, w szeroko rozumianej dziedzinie geodezji i kartografii, sposób wykonania poszczególnych prac geodezyjnych jest często konsultowany z pracownikami ośrodków (kierownictwem lub poszczególnymi inspektorami). Następnie na podstawie wykonanych opracowań, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zostaje przeprowadzonych wiele czynności prawnych. Może zdarzyć się przecież, że w trakcie przeprowadzanej przez WINGiK-a ponownej kontroli tych operatów, zostaną one „zausterkowane”. Istotny jest zatem dalszy tok postępowania. Tę sprawę, tj. sprawę ewentualnych konsekwencji (sankcji?), naszym zdaniem należałoby jednoznacznie określić i wyjaśnić w „Programie kontroli przedsiębiorców…”.

Nie negując, nawet w najmniejszym stopniu, uprawnień organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym - Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, do przeprowadzania kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, stoimy na stanowisku, że działanie to musi charakteryzować się absolutną bezstronnością i czystością intencji. Nie może paść, w żadnym przypadku, nawet cień wątpliwości, że stanowi ono (lub może stanowić) jakikolwiek instrument nacisku bądź rewanżu w stosunku do kontrolowanych przedsiębiorców. Ponadto, musi ono być, w najdrobniejszych nawet szczegółach, zgodne z literą obowiązującego prawa, począwszy od analizowanego przez nas w ramach niniejszego pisma „Programu kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne”. W każdym innym przypadku będzie ono budzić wiele uzasadnionych wątpliwości, obaw i protestów.

Prosimy zatem o przeanalizowanie podniesionych przez nas spraw oraz uwzględnienie w ostatecznej wersji „Programu kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne” naszych uwag i spostrzeżeń. Prosimy również o umożliwienie nam zapoznania się z tą wersją programu, jeszcze przed oficjalnym wprowadzeniem go w życie. Sygnalizujemy ponadto, że z uwagi na postępujące prace legislacyjne nad nowym prawem geodezyjnym, mogą ulec zmianie podstawy prawne zaproponowanego projektu kontroli. W związku z tym należałoby, naszym zdaniem, rozważyć zasadność i celowość kontynuacji tego projektu, na bazie obecnych przepisów prawa. W przeciwnym przypadku może okazać się, że w stosunkowo krótkim czasie analizowany projekt ulegnie zasadniczej dezaktualizacji, nie przystając do nowej rzeczywistości prawnej.

Michał Kaznocha

Przewodniczący Komisji ds Kontaktów
z Administracją Publiczną
Wiceprezes Zachodniopomorskiej
Geodezyjnej Izby Gospodarczej


Poleć tego news'a Zalecane rozmiary reklamy 468x15.
Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This
Facebook - Lubię To:


Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.03
6,220,104 unikalne wizyty