Nawigacja

Wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

RSS News

Przetłumacz stronę


Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 146
· Najnowszy użytkownik: kdtusinski

Imieniny

Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincent, Dominika, Mateusz

FDM


Przetargi
zamówienia publiczne i przetargi firmReklama Google

Extra rabat

Extra rabat dla członków ZO GIG od firmy Geotronics

Przedstawiciel firmy Geotronics Paweł Jakubów w współpracy z Prezesem Oddziału prezentują członkom ZO GIG najnowsze rozwiązania i sprzęt firmy Trimble z rabatem 5%.


Oferta Konica Minolta

Firmy członków

Wzory załączników

Pogoda

Szczecin
Click by zobaczyć prognozę pogody dla Szczecina
Świnoujście
Click by zobaczyć prognozę pogody dla Świnoujścia
Koszalin
Clickby zobaczyć prognozę pogody dla Koszalina
Kołobrzeg
Click zobaczyć prognozę pogody dla Kołobrzegu

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

Uwagi ZGIG dotyczące Programu kontroli przedsiębiorców

ZGIG

Uwagi krytyczne dotyczące
„Programu kontroli przedsiębiorców
wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne”

Nie ulega wątpliwości, że wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego dysponują uprawnieniami do kontroli zarówno urzędów, instytucji publicznych, jak również przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii. Wskazuje na to obowiązujące prawo. Jeżeli chodzi o wspomniane uprawnienia kontrolne, w stosunku do przedsiębiorców, wynikają one z:

 1. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie widnieją następujące zapisy:
  - Art. 7b ust. 1: „Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania nie zastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
  1. kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
   1. zgodności wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
   2. posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,”
  - Art. 9, stanowiący delegację ustawową: „Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i szczegółowy zakres przeprowadzania przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, uwzględniając podział zadań kontrolnych pomiędzy poszczególne organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz ich obowiązki i uprawnienia podczas wykonywania kontroli, a także obowiązki i uprawnienia podmiotów kontrolowanych.”;
 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, wydanego na podstawie przytoczonego wyżej art. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Być może nie jest to najbardziej istotne, lecz wydaje się, że przywołanie w „Programie kontroli przedsiębiorców ...” jako podstawy prawnej również artykułu 40 ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie jest do końca właściwe. Otóż, artykuł ten rozstrzyga wyłącznie kwestię sprawowania nadzoru nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przez Głównego Geodetę Kraju - w zakresie zasobu centralnego, oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego - w zakresie zasobów powiatowych i wojewódzkich. Natomiast z treści art. 40 ust. 3 tej samej ustawy wynika jednoznacznie, że prowadzenie tego zasobu, w zakresie zasobów wojewódzkich należy do marszałków województwa, a w zakresie zasobów powiatowych - do starostów. Przedsiębiorcy, wykonujący prace geodezyjne i kartograficzne, w czynnościach tych nie biorą, wszak, żadnego udziału.
    Analizując „Program kontroli przedsiębiorców ...”, zauważamy, że w rozdziale II „Ustalenie zakresu i terminu kontroli” znalazł się zapis budzący nasze ogromne wątpliwości. Dotyczy to punktu 2 podpunktu h, stwierdzającego, że kontroli podlegają „także prace nie podlegające zgłaszaniu i przekazywaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. W tym miejscu należy przytoczyć treść § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii. Zgodnie z tym przepisem „kontrole przedsiębiorców są przeprowadzane w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-3, 8 i 15.”. Brzmienie tego ostatniego jest następujące:

  „Kontrola ma na celu sprawdzenie w szczególności:
 1. zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
 2. wypełniania obowiązku:
  1. zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  2. uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
 3. posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy

 4. (...)
 1. zatwierdzania projektów osnów szczegółowych

 2. (...)
 1. wypełniania obowiązku ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej.”

    Jak z powyższego wynika, nie ma tutaj absolutnie żadnej mowy, żadnego wskazania, że kontrolowaniu podlegać mają również „prace nie podlegające zgłaszaniu i przekazywaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. A tak, na marginesie, wobec braku obowiązku archiwizacji dokumentacji i materiałów powstałych w wyniku wykonywania tego typu prac, zwłaszcza w przypadku prac drobnych, takich chociażby jak: tyczenie budynków jednorodzinnych i im podobnych, realizacja pomiarów związanych z ustaleniem objętości mas ziemnych itp., dostęp do tych dokumentów będzie, jeżeli nie niemożliwy, to co najmniej, delikatnie rzecz ujmując, utrudniony. Kontrolujący byłby zmuszony do ich pozyskiwania bezpośrednio u inwestora; z jakim skutkiem - trudno przewidzieć. Byłby to jednak problem kontrolującego. Powyższy wniosek, związany z kwestią braku prawnego upoważnienia (delegacji) wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego do kontrolowania tego typu prac, co wykazaliśmy, dotyczy również treści punktu 5 w rozdziale III bis (w „Programie kontroli ...” występują aż dwa rozdziały III - cie) oraz treści punktu 6 w załączniku do „Programu kontroli ...” pn. „Informacje o przedsiębiorstwie”.
    Nie mniejsze wątpliwości budzi również treść punktu 3 podpunktu a rozdziału II„Ustalenie zakresu i terminu kontroli”, zgodnie z którym:

  „Kontrolujący ustala losowo, reprezentatywny co do ilości i co do asortymentów - wykaz robót, jakie będą poddane kontroli, biorąc również pod uwagę:
 1. informacje wynikające z rozpatrywania skarg obywateli przez organy administracji publicznej.”

Występuje tutaj ogromna sprzeczność. Otóż, z jednej strony, powtarzamy, „kontrolujący ustala losowo (...) wykaz robót jakie będą poddane kontroli” (z okresu co najmniej 1 roku), a zatem - chodzi, zapewne, autorowi „Programu kontroli ...”, o tryb kontroli kompleksowej, natomiast z drugiej strony - będą brane również pod uwagę „informacje wynikające z rozpatrywania skarg obywateli przez organy administracji publicznej”. Dosyć trudno jedno z drugim pogodzić, co wykażemy poniżej.

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii projekty rocznych planów kontroli wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wymagają uzgodnienia z Głównym Geodetą Kraju w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego kontrolę i są zatwierdzane przez wojewodę. Z kolei, w § 8 ust. 3 mowa jest o tym, że w takim planie kontroli (rocznym) ujmuje się: nazwy jednostek kontrolowanych, tryb kontroli, terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz tematy kontroli.

Biorąc powyższe pod uwagę, trudno byłoby umieścić w takim planie kontroli, sporządzanym z dużym wyprzedzeniem czasowym, prace geodezyjne związane z rozpatrywanymi przez organy administracji publicznej skargami obywateli (chyba już, raczej, dawno rozpatrzonymi?!). Nie ulega wątpliwości, że o wiele odpowiedniejszym (chyba wręcz, jedynie właściwym) byłby, w takich przypadkach, tryb kontroli doraźnej, wynikającej z potrzeby zbadania przestrzegania niektórych przepisów z zakresu geodezji i kartografii, o czym mowa w § 7 punkcie 3 rozpatrywanego rozporządzenia, natomiast nie mogą być, takie prace, ujmowane w trybie kontroli kompleksowej. Inny sposób rozumowania byłby dla nas niezrozumiały, alogiczny.

Nie wydaje się również najwłaściwszym ujęcie w „Informacji o przedsiębiorstwie” obowiązku udzielenia informacji o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Posiadanie takiego ubezpieczenia jest ze wszech miar wskazane, korzystne i bezpieczne, ale przecież - nie obligatoryjne. Dlatego też, takie „pytanie” uważamy za co najmniej niestosowne.

Podobne odczucia dotyczą również punktu 4 „Informacji o przedsiębiorstwie”, związanego z koniecznością udzielenia informacji o posiadanym przez przedsiębiorstwo programie zapewnienia jakości wykonywanych prac geodezyjnych. Posiadanie takiego programu, co nie ulega żadnej wątpliwości, jest powodem do chwały, jednakże nie jest także obowiązkowe. Informacji na ten temat, jak również na temat omawianego wcześniej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przedsiębiorca mógłby, ewentualnie, z własnej inicjatywy (ale bez takiego obowiązku) podać kontrolującemu w trakcie już dokonywanej kontroli, ale podkreślamy - może to nastąpić tylko i wyłącznie z inicjatywy kontrolowanego przedsiębiorcy.

Do punktu 6 „Informacji o przedsiębiorstwie” ustosunkowaliśmy się krytycznie już wcześniej, stwierdzając, że, praktycznie rzecz biorąc, nie istnieje obowiązek archiwizowania dokumentacji powstałej w trakcie wykonywania prac „niepodlegających zgłaszaniu”.

Budzącym wiele kontrowersji jest również pkt 7 „Informacji o przedsiębiorstwie”, sformułowany w następujący sposób: „Problemy techniczne, prawne i organizacyjne z zakresu działania przedsiębiorstwa, będące przedmiotem zainteresowania WINGIK”. Wydaje się, że najczęściej udzielaną przez przedsiębiorcę informacją (w tym względzie), będzie mianowicie taka:
„Problemy techniczne, prawne i organizacyjne z zakresu działania przedsiębiorstwa, będące przedmiotem zainteresowania WINGIK-a są rozwiązywane, w miarę możliwości, na bieżąco”. Czy o taką informacje chodzi? Jeżeli nie, to należałoby sprawę sprecyzować.

Nie negując, nawet w najmniejszym stopniu, uprawnień organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym, Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego do przeprowadzania kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, stoimy na stanowisku, że działanie to musi charakteryzować się absolutną bezstronnością i czystością intencji. Nie może paść, w żadnym przypadku, nawet cień wątpliwości, że stanowi ono (lub może stanowić) jakikolwiek instrument nacisku bądź rewanżu w stosunku do kontrolowanych przedsiębiorców. Ponadto, musi ono być, w najdrobniejszych nawet szczegółach, zgodne z literą obowiązującego prawa, począwszy od analizowanego przez nas, w ramach niniejszego pisma, „Programu kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne”. W każdym innym przypadku będzie ono budzić wiele wątpliwości, obaw i protestów.

Prezydium

Zachodniopomorskiej Geodezyjnej
Izby Gospodarczej

Poleć tego news'a Zalecane rozmiary reklamy 468x15.
Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This
Facebook - Lubię To:


Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.03
6,220,338 unikalne wizyty